38/9 Nguyễn Ảnh Thủ - khu phố 4 - phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
037.257.8357

Trách nhiêm xã hội của doanh nghiệp - CSR

CSR là viết tắt của cụm từ Corporate social responsibility được dịch là Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là cam kết của DN (doanh nghiệp) đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung.


CSR được coi là 1 yếu tố quan trọng như những yếu tố truyền thống khác. CSR được lồng ghép vào chiến lược của DN và trở thành điều kiện bắt buộc để DN tồn tại và phát triển.

 

Ở nước ta, nhằm hướng dẫn về khái niệm, thuật ngữ, định nghĩa liên quan đến TNXH, nền tảng, xu hướng, đặc điểm, nguyên tắc và thực tiễn thực hiện TNXH, những chủ đề cốt lõi về TNXH, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố TCVN ISO 26000:2013 theo đề nghị của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.[20] Bộ tiêu chuẩn này được xem tương đương với ISO 26000:2010.[21] Theo đó, "trách nhiệm xã hội” được quy định là trách nhiệm của tổ chức đối với những tác động của các quyết định và hoạt động của tổ chức đến xã hội và môi trường thông qua sự minh bạch trong hành vi đạo đức nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững bao gồm cả sự lành mạnh và thịnh vuợng của xã hội; trong đó: i) tính dến những mong muốn của các bên liên quan; ii) phù hợp với luật pháp và nhất quán với chuẩn mực ứng xử quốc tế. Cần lưu ý rằng, đặc điểm quan trọng của trách nhiệm xã hội theo TCVN ISO 26000:2013 là sự tự nguyệncủa tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động của họ đối với xã hội và môi trường.

 

Khai Tâm Edu được sáng lập để đồng hành và hỗ trợ giáo dục hòa nhập - trong đó nhóm đối tượng chính là trẻ em gặp khó khăn trong học tập. Để tạo một môi trường học tập thân thiện, hiệu quả và lan truyền sự tích cực đến gia đình có trẻ gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ về giáo dục. Khai Tâm dựa vào quỹ giáo dục đặc biệt để chia sẻ chuyên môn cho những cá nhân, nhóm, tổ chức có nhu cầu về giáo dục đặc biệt. Khai Tâm xem trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là kim chỉ nam trong hoạt động liên quan đến học tập - bảo vệ - hỗ trợ trẻ và gia đình. 

 Hotline: 037.257.8357
Zalo:037.257.8357